امروز را به خاطر بسپار
امروز را به خاطر بسپار
روزی که جهان بر تو خندید
و تو گریستی بر آن
و گریستی بر ناتوانی خودت
و بر گرگهایی که اطرافت بودند
تو تنها رها شده بودی
در برهوت زمان
دست یاری برگیر
امروز را به خاطر بسپار

 


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X